بررسی تاثیر کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر برخی از صفات بادام زمینی در شرایط مدیریت آبیاری و کود نیتروژن

حمید ضیایی دوستان – دانشجوی کارشناسی ارشدزراعت
ناصر محمدیان روشن – مربی پایه ۱۴وعضوهیئت علمیدانشگاه آزادلاهیجان
ابراهیم امیری – دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
سیدمصطفی صادقی – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیر کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد بادام زمینی در شرایط مختلف دور آبیاری و کود نیتروژن، ازآزمایش اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در منطقه آستانه اشرفیه استفاده شد.

فاکتورهایاین طرح شامل سه سطح آبیاری (بدون آبیاری – دوره آبیاری ۱۲ روزه– دوره آبیاری ۶ روزه) به عنوان عامل اصلی، ترکیب سه سطح کود نیتروژن ( ۰ -۴۰-۸۰ کیلوگرم در هکتار ) و دوسطح ماده جاذب رطوبتی سوپر جاذب ( ۰ -۲۰۰کیلوگرم درهکتار بعنوان عامل فرعی بودند. صفات مورد مطالعه عملکرد دانه، عملکرد غلاف و RWCبود.

نتایج نشان داد که تیمار آبیاری بر کلیه صفا ت فوق در سط ح احتمال ۱% معنادار بوده و بیشترین میزان با آبیاری ۶ روزه بدست آمده است.

کاربردپلیمر سوپرجاذب و اثرات متقابل سوپرجاذب و آبیاری نیز بر کلیه صفات در سطح احتمال ۱% معنادار بوده و بیشترین میزان باکاربرد پلیمر سوپرجاذب و آبیاری ۶ روزه بدست آمده است.

بر هم کنش سه گانه آبیاری، نیتروژن و سوپرجاذب بر عملکرد دانه و عملکرد غلاف در سطح احتمال ۱% معنادار بوده است. نتایج نشان داد که کاربرد پلیمر سوپرجاذب مخصوصا در شرایط عدم آبیاری به طور قابل توجهی عملکرد را افزایش داده است.

 

 

NCWC01_086_8058536

سوپر جاذب  = کاهش مصرف آب ۵۰ تا ۷۰ درصد  = گذر از کم آبی  = مقابله با خشکسالی = خرید سوپر جاذب 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

چهارده − ده =

فهرست