تاثیر کود کمپوست و پلیمرسوپر جاذب رطوبت بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گوجه فرنگی

محمدحسین رحیمیان – عضو هییت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حمیدرضا ذبیحی – عضو هییت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
افزایش عملکرد و کارآیی مصرف آب گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) آزمایشی گلخانه ای بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرارطی سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی (طرق) انجام شد.
عامل اول شامل چهار مقدارکمپوست (صفر ، ۱۵%، ۳۰% و ۵۰% وزنی خاک )
و عامل دوم پلیمر سوپرجاذب در چهار مقدار (صفر ، ۵، ۱۰ و ۱۵ گرم برای هر بوته )بود.
توصیه مصرف کودهای شیمیایی بر اساس آزمون خاک انجام شد. آبیاری در زمان ۵۰ درصد تخلیه مجاز رطوبتی انجام شد.
تمامی کودهای شیمیایی و کمپوست قبل از کاشت مصرف شدند.
مقادیر مختلف پلیمر بصورت نقطه ای برای هر بوته در محل توسعه ریشه به خاک داده شد.
تجزیه مرکب دو ساله نتایج نشان داد که اثر متقابل تیمارهای مصرف پلیمر سوپرجاذب و کمپوست بر عملکرد گوجه فرنگی در سطح ۱درصد معنی دار بود بطوری که
بیشترین عملکرد از تیمار بدون مصرف پلیمر سوپرجاذب و مصرف ۳۰ درصدکمپوست به میزان ۳۵۲۰ گرم میوه گوجه فرنگی در بوته بدست آمد.
کمترین عملکرد از تیمار مصرف ۱۵ گرم پلیمر سوپرجاذب و ۵۰ درصد کمپوست به میزان ۱۵۸۸ گرم میوه گوجه فرنگی در بوته بدست آمد.
همچنین نتایج نشان داد که اثر متقابل تیمارهای مصرف پلیمر سوپرجاذب و کمپوست بر کارآیی مصرف آب گوجه فرنگی در سطح ۱درصد معنی دار بود
و بیشترین کارآیی مصرف آب از تیمار مصرف ۳۰ درصد کمپوست به میزان ۵۷/۹۷ گرم بر لیتر بدست آمد.
کمترین کارآیی مصرف آب از تیمار مصرف ۱۵ گرم پلیمر سوپرجاذب و صفر درصد کمپوست به میزان ۱۵/۶۴ گرم بر لیتر بدست آمد.
بیشترین دور آبیاری معادل ۸ روز از تیمارهایی که ۵۰ درصد وزنی کمپوست را داشتند بدست آمد.با توجه به نتایج این آزمایش و اثرات مفید کمپوست بر رشد و عملکرد گوجه فرنگی، مصرف کمپوست در بستر کشت گوجه فرنگی گلخانه ای توصیه می شود.
SAP - Goje

 

سوپر جاذب  = کاهش مصرف آب ۵۰ تا ۷۰ درصد  = گذر از کم آبی  = مقابله با خشکسالی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

7 − 1 =

فهرست